Lietuvos kultūros taryba (LKT) yra biudžetinė įstaiga prie LR kultūros ministerijos, kuri įgyvendina kultūros politiką ir įgalina kultūros bendruomenės savivaldą. LKT taip pat atlieka kultūros ir meno projektų stebėseną bei teikia siūlymus ir ekspertines išvadas kultūros ir meno politikos klausimais.   

LKT konkurso būdu atrenka ir skiria finansavimą organizacijų projektams, kūrėjų stipendijoms, investuodama valstybės lėšas į visuomenės gerovę, kūrybinę saviraišką, meno raidą ir kultūros praktikų įvairovę, sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.  

Finansavimo mechanizmas 

Pagal pagarbaus atstumo principą sprendimus dėl finansavimo priima meno ir kitų kultūros sričių profesionalai. Paraiškas įvertinę Lietuvos kultūros tarybos duomenų bazės ekspertai jų reitingą pagal balus su komentarais, įvairias rekomendacijas dėl finansavimo teikia Tarybos narių susirinkimui, kuris priima galutinius sprendimus. Kadangi rotuojančios ekspertų grupės vertina tik konkrečios srities ar programos paraiškas, o Tarybos nariai, turintys papildomą informaciją ir įvertinę bendrą kontekstą, sprendžia dėl visos jų apimties – priimti sprendimai gali skirtis nuo ekspertų siūlymų. Lietuvos kultūros tarybos ekspertus 2 metų kadencijai viešo konkurso būdu atrenka Tarybos narių susirinkimas.

Poveikis

Per 10 veiklos metų (2014–2023 m.) LKT investavo daugiau kaip 200 mln. eurų į šalies kultūrą ir meną. Iš viso sulaukė 70 tūkst. sumanymų, iš kurių finansavo beveik 26 tūkst. – 18,5 tūkst. projektų ir 7,5 tūkst. stipendijų.  

Išsamiau apie mus: www.ltkt.lt